Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld.
 
Ook mijn praktijk voldoet aan deze eisen, graag leg ik kort uit wat dit betekent.   
 
Klachtenfunctionaris 
Het kan voorkomen dat u als cliënt van onze/mijn praktijk een klacht heeft over de geboden zorg. Mijn voorkeur gaat ernaar uit dat u deze klacht rechtstreeks met mij bespreekt.
Mocht u dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan bied ik u aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.   
 
Geschilleninstantie 
Belangrijker dan de bemiddeling van de klachtenfunctionaris is de inzet, het nemen van verantwoordelijkheden het vermogen van de zorgaanbieder een klacht op te lossen (met ondersteuning van de klachtenfunctionaris)
Bovendien staat het u vrij – indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door u gewenste resultaat leidt - u te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie KlachtenPortaal Zorg (KPZ).
Dit kan alleen na het doorlopen van het eerste traject en het oordeel van de zorgaanbieder.
 
Met ingang van 1-1- 2017 is mijn praktijk bij KlachtenPortaal Zorg aangesloten.
De geschilleninstantie KPZ is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend.   
Contact  Zowel de klachtenregeling, klachtenfunctionaris als de geschilleninstantie van het KPZ zijn te vinden/te bereiken via info@klachtenportaalzorg.nl
Een klacht ter attentie van de klachtenfunctionaris kunt u via een formulier op de website van het KPZ indienen.
 

 
Gegevensbeschermingsbeleid 

Privacy verklaring 
Dynamis homeopathie verwerkt de volgende categorieën persoonsgegevens:·        
Voor- en achternaam·         
Adresgegevens·         
Geboortedatum·         
Geslacht·         
Telefoonnummer·         
E-mailadres  


Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens
Deze gegevens zijn nodig voor uw behandeling, om contact met u te zoeken, voor evt overleg en wijzigingen van afspraken etc.  . Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. 
Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vragen we om uw toestemming door middel van een toestemmingsformulier. 
Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we om toestemming van hun ouders of voogd.


De persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:·         
Contact opnemen met cliënten.·        
Cliënten infomeren over wijzigingen van diensten en producten·         
Het afhandelen van betalingen   


Wij delen uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van ons gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkers-overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Dynamis blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Dynamis Homeopathie  verwerkt gegevens op basis van de grondslag voor de uitvoering van een overeenkomst.. 
De cliënten die diensten afnemen hebben het recht op informatie, inzage, correctie, vergetelheid en dataportabiliteit. 
Ook hebben zij het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 


De cliënten kunnen een e-mail sturen naar homeopathie.luttik@gmail.com een verzoek tot een van deze rechten te doen.

Deze rechten en de manier waarop de rechten uitgeoefend kunnen worden zijn ook terug te vinden in de privacyverklaring, welke is gepubliceerd op de website.  

Dynamis homeopathiezorgt ervoor dat er voldaan wordt aan de beginselen van de verwerking van persoonsgegevens. 
Wij verwerken niet meer gegevens dan noodzakelijk is.  
De cliënten hebben het recht op dataportabiliteit. 


Dynamis homeopathie zorgt ervoor dat de gegevens in een hanteerbaar en veelgebruikt bestand naar de cliënten opgestuurd kunnen worden. 
Wij genomen om de persoonsgegevens te beveiligen: -      
Gebruik maken van een beveiligde netwerkomgeving  met dubbele) wachtwoorden-       
virusscanner en firewall beveiliging
Op slot doen van archiefkasten-       
Back-up bewaren in een cloudGegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 
U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar het e-mailadres van de praktijk.
wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. 

Beveiliging
Dynamis-homeopathie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 
Wij hanteren een bewaartermijn van 15 jaar.
Volgens de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) is de wettelijke bewaartermijn van medische dossiers vijftien jaar ‘of zoveel langer als uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit’. Deze toevoeging slaat op de situatie dat een arts alleen in staat is om goede zorg te (blijven) bieden als de gegevens langer bewaard blijven, zoals bij chronische aandoeningen.